ЗАПИС НА ТРЕНУВАННЯ
ОБИРАЙ НАЙЗРУЧНІШИЙ ЧАС ДЛЯ РОЗМОВИ З НАМИ
ВІДПРАВЛЯЮЧИ ЗАЯВКУ, ТИ ПРИЙМАЄШ УМОВИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

(ДОГОВІР) ПРО НАДАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИМЕЦЬ ЛИСА ЮЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА, яка діє на підставі Виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – «Виконавець»), пропонує, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, необмеженому колу осіб (надалі за текстом – «Клієнту») укласти договір про надання фізкультурно-оздоровчих послуг (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:

Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах. Період прийняття оферти не обмежений.

Договір – договір про надання фізкультурно-оздоровчих послуг, укладений між Виконавцем та Клієнтом на умовах Публічної оферти з моменту Акцепту Клієнтом її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти та Клубних Правил. Моментом Акцепту вважається зарахуванням коштів, сплачених Клієнтом на рахунок Виконавця.

Клієнт – споживач фізкультурно-оздоровчих послуг, які надаються Виконавцем на умовах цього Договору.

Правила відвідування клубу (надалі – «Правила») – зведений перелік умов надання послуг, правил поведінки у Клубі, вимог до відвідувачів, видів послуг, їх об'єм, та іншої необхідної інформації, яка стосується споживачів послуг

Cайт Виконавця – офіційна веб-сторінка Виконавця в Локальній мережі та в Інтернет, за адресою hardio.me, яка є одним з основних джерел інформування Клієнта.

Послуги – це дії Виконавця, результати яких споживаються Клієнтом, в процесі їх виконання.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Клієнт доручає, а Виконавець надає фізкультурно-оздоровчі послуги (далі за текстом – «Послуги») у спортивному клубі «HARDIO» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 (далі за текстом – «Клуб»), а Клієнт зобов'язується сплатити вартість Послуги та дотримуватися усіх умов цього Договору та усіх додатків до нього. Додатки до Договору є невід'ємними частинами Договору.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість Послуг за цим Договором становить 4200 гривень, у тому числі 20% ПДВ, на підставі затвердженого Прейскуранту, обраної Клієнтом програми тренувань чи\або об'єму послуг (надалі – «Об'єм послуг») .

2.2. На підтвердження Акцепту Оферти, Клієнт сплачує у національній валюті України на рахунок Виконавця кошти, які дорівнюють вартості Послуг за цим Договором у термін, зазначений у рахунку на оплату.

2.3. Оплата коштів за цим Договором здійснюється у системах iPay.ua, PayMaster.ua та LiqPay.ua, чи\або у місцях продажу Виконавця, на території Клубу.

2.4. Підтвердженням внесення коштів для Клієнта є Ваучер та Квитанція про сплату, які надсилаються йому після оплати вартості послуг, чи\або надаються наручно (особисто в руки).

2.5. Кошти, сплачені Клієнтом у відповідності до п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, ст. 2 цього Договору, поверненню не підлягають. Винятком з цього правила може бути лише умова п. 4.7.5., ст. 4 цього Договору.

2.6. Рахунок та Ваучер Клієнт надає Представнику Клубу, під час першого візиту до Клубу, а Представник Клубу передає Клієнту Клубну Картку, яка відповідає об'єму послуг обраному Клієнтом.

2.7. Оплата за цим Договором вважається здійсненою з моменту зарахування коштів, оплачених Клієнтом на рахунок Виконавця.

3. КЛУБНА КАРТКА

3.1. За цим Договором Виконавець надає Послуги в Клубі згідно обраної Клієнтом програми та об'єму послуг. Клубна картка надає доступ Клієнту до отримання конкретних Послуг. Виконавець надає Клієнтові Послуги за переліком, який відповідає Клубній картці Клієнта. Обсяг і види Послуг наведено у прейскуранті Виконавця.

3.2. За цим Договором Клієнт обрав Клубну картку 10 SESSIONS. Клієнт має право змінити об'єм послуг належної йому Клубної картки на ширший, на протязі поточного місяця з моменту оформлення, за умови здійснення відповідної доплати, визначеної Виконавцем.

3.2.1 Клубна картка активується у день першого відвідування тренувань Клубу або на 31 день з моменту оплати автоматично.

3.3. Виконавець надає Клієнтові Клубну картку, строк дії якої вказується у ваучері після здійснення оплати Клієнтом обраного об'єму Послуг. Після закінчення строку дії Клубної картки вважається, що Послуги Клієнтом спожиті, а Виконавець надав Послуги належним чином та в повному обсязі.

3.4. Отримана Клієнтом Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення Клубної картки входить у вартість Послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої (зокрема, але не виключно, у випадку зіпсування, крадіжки, забування) Клієнтом Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та сплачується Клієнтом додатково, згідно з Прейскурантом Виконавця.

3.4.1 У разі наявності у клієнта Клубної картки на момент укладення нового Договору про надання фізкультурно-оздоровчих послуг, Замовник має право здійснити обмін існуючої картки на нову в день оформлення нового Договору про надання фізкультурно-оздоровчих послуг.

3.5. Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після підписання цього Договору та/або після активації придбаної Клубної картки Клієнт відмовиться від Договору в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до п. 2.1. ст. 2 цього Договору, поверненню не підлягають за винятком умов, передбачених п. 4.7.5 цього Договору .

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ

4.1. Порядок та початок надання Послуг визначаються Правилами. Правила, які, в тому числі, містять перелік Послуг для відповідних Клубних карток, затверджуються директором Виконавця. Факт надсилання Акцепту та подальше підписання Договору Клієнтом, зокрема, але не виключно, означає, що Клієнт ознайомлений з Правилами та зобов'язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – згоден нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором, Правилами та чинним законодавством України.

4.2. Години відвідування Клубу Клієнтом встановлюються у відповідності до типу Клубної картки та Правил.

4.3. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов'язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Клієнту або нести загрозу його здоров'ю чи життю. Про такі зміни розкладу Виконавець повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд.

4.5. Клієнт має право:

4.5.1. вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку представників Виконавця;

4.5.2. замовляти додаткові Послуги та користуватися іншими правами відповідно до Правил (додаткові Послуги підлягають додатковій оплаті);

4.5.3. отримувати письмові роз'яснення щодо умов цього Договору і Правил та тлумачення їх змісту;

4.5.4. вимагати від Виконавця виконання його обов'язків за Договором;

4.5.5. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;

4.5.6. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;

4.5.7. під час споживання Послуг користуватися допомогою кваліфікованих фахівців, які залучені Виконавцем до надання Послуг;

4.5.8. за погодженням з Виконавцем збільшувати обсяг Послуг. У такому разі Клієнт зобов'язаний здійснити відповідну доплату згідно з Прейскурантом, встановленим на дату здійснення такої оплати;

4.5.9. отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни за попереднім письмовим зверненням до Виконавця;

4.5.10. на підтримку своїх законних інтересів та правомірних вимог;

4.5.11. приймати участь у програмах лояльності для клієнтів Клубу.

4.6. Клієнт зобов'язується:

4.6.1. завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість додаткових Послуг, обраних Клієнтом;

4.6.2. не передавати Клубну картку іншим особам для її використання в Клубі (кожна Клубна картка є «іменною»);

4.6.3. відвідувати Клуб у межах його робочого часу згідно з графіком, зазначеним у Правилах, та у відповідності до категорії та типу Клубної картки, що належить Клієнту;

4.6.4. охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна, яке знаходиться у Клубі;

4.6.5. самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

4.6.6. нести відповідальність, матеріальну та/або нематеріальну, у тому числі у розмірах, визначених у Прейскуранті, за шкоду, завдану майну третіх осіб, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом чи особами, за яких він відповідає;

4.6.7. дотримуватись усіх умов цього Договору та Додатків до нього.

4.7. Виконавець має право:

4.7.1. вимагати від Клієнта сплати вартості Послуг відповідно до умов Договору;

4.7.2. вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору та Правил;

4.7.3. зробити зауваження Клієнту, у разі порушення ним Правил клубу, вказати на підстави такого порушення та скласти Акт про порушення Клієнтом Договору або Акт про факт нанесення шкоди майну (надалі за текстом разом – «Акти»).

4.7.4. не допускати Клієнта до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп'яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;

4.7.5. вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь конкретного Клубу або на користь конкретних співробітників Клубу (в залежності від випадку), окрім третіх осіб, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Клієнта;

4.7.6. за існування обставин, що існують поза волею Сторін або інших обставин, що не залежать від волі Виконавця, припиняти надання Послуг до дати припинення існування обставин, що існують поза волею Сторін. У такому випадку, після припинення дії обставин, що існують поза волею Сторін строк дії Клубної картки Клієнта подовжується на строк існування дії обставин непереборної сили;

4.7.7. розвивати (розширювати) комплекс Послуг (в т.ч. вводити нові види Клубних карток) без погодження з Клієнтом;

4.7.8. у разі порушення Виконавцем п. 4.8.2. цього Договору (за наявності його вини, якщо не доведено інше) Виконавець має право, в залежності від суттєвості порушення, визначити та надати Клієнту Послуги у вигляді додаткових відвідувань Клубу. У такому разі, якщо Клієнт не використає такі додаткові Послуги або якщо він використає їх не у повному обсязі, відповідно до умови цього пункту Договору, дія Клубної картки припиняється і Договір вважається виконаним належним чином і в повному обсязі;

4.7.9. інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.7.10. змінювати клубні правила у разі необхідності без погодження з Клієнтом, але проінформувавши його будь-яким зручним способом.

4.8. Виконавець зобов'язується:

4.8.1. на підтвердження права Клієнта відвідувати Клуб оформити та надати Клієнтові Клубну картку встановленого зразка, у відповідності до цього Договору.

4.8.2. надавати Клієнту сплачені ним Послуги;

4.8.3. забезпечити надання Послуг з дотриманням умов Договору та Правил, якість яких визначається Виконавцем;

4.8.4. підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Клієнтом;

4.8.5. подовжити строк дії надання послуг Клієнта у випадках, передбачених Договором та Правилами;

4.8.6. на вимогу Клієнта надати Акт наданих послуг.

4.9. У разі, якщо Клієнт не звернувся до Виконавця з проханням надати Акт наданих Послуг до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг, Послуги вважаються наданими в повному обсязі.

4.9.1. У разі, якщо Клієнт звернувся до Виконавця з проханням надати Акт наданих Послуг у строки, зазначені у п. 4.9 даного Договору, такий Акт наданих Послуг складається Виконавцем та передається Клієнту в твердій копії в 2 (двох) автентичних примірниках. За відсутності до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг, зауважень та повідомлень від Клієнта, Акт наданих послуг вважається ним прийнятий, а Послуги – наданими в повному обсязі та належної якості.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору чи пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми уповноваженими представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом 1 (одного) календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов'язання.

5.2. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю та третім особам шляхом псування їх обладнання та іншого майна.

5.3. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Клієнт має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров'я. У випадку приховування Клієнтом від Виконавця інформації щодо стану свого здоров'я, що може призвести до отримання будь-якого роду шкоди як самим Клієнтом, так і іншими Клієнтами Клубу, відповідальність перед Виконавцем та іншими Клієнтами за такі дії несе Клієнт, що приховав інформацію, самостійно у повному обсязі.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків, в тому числі перенесення орієнтовного періоду відкриття Клубу.

6. ОБСТАВИНИ, ЩО ІСНУЮТЬ ПОЗА ВОЛЕЮ СТОРІН

6.1. Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини, що існують поза волею Сторін. Сторони домовилися, що до обставин, що існують поза волею Сторін, окрім іншого, вони відносять: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клуб; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які, на думку Виконавця, завдають Клієнтові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов'язання за Договором; дії власників приміщень, де розташований (має бути розташований) Клуб, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташований Клуб і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: неотримання акту введення в експлуатацію будівлі, де має бути розташований Клуб; неотримання чи невчасне отримання дозволу на роботу Клубу, якщо це сталося не з вини Виконавця; вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг; вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та/або припинення яких не залежить від волі Сторін. На період існування обставин, що існують поза волею Сторін, Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов'язків, передбачених цим Договором. Ані Виконавець, ані Клуб, не несуть відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця. Підтвердженням дії обставин, що існують поза волею Сторін у Виконавця може бути будь-який документ, оформлений належним чином, що має посилання та підтвердження таких обставин.

6.2. Сторони усвідомлюють, що такі обставини унеможливлюють процес надання Послуг та не є підставою для розірвання Договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його Акцептування Клієнтом, при цьому зобов'язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Клубної картки, та діє до останнього дня строку дії Клубної картки. Строк дії цього Договору дорівнює строку дії Клубної картки.

7.2. Зміни та доповнення до цього Договору, у тому числі пов'язані з подовженням строку дії Клубної картки, можуть бути внесені за згодою Сторін, про що Сторони або їх належно уповноважені представники укладають відповідну додаткову угоду. Усі додаткові угоди, укладені до цього Договору, є невід'ємними частинами цього Договору. Внесення змін у Додатки до цього Договору відбувається з урахуванням особливостей, викладених у Додатках.

7.3. Цей Договір не може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього, окрім випадків, визначених у п. 4.7.5 ст. 4 цього Договору.

7.4. У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Виконавця та на підставах, вказаних у п. 4.7.3 та п. 4.7.5 ст. 4 цього Договору, вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір складений українською мовою та викладений на сайті Виконавця має юридичну силу для кожної зі Сторін з моменту акцептування.

8.2. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

8.3. Якщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну картку або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та/або внаслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної картки не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно, грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

8.4. У разі настання випадків, зазначених в п. 6.1. ст. 6 та 8.3. ст. 8. цього Договору, Клієнт може скористатися послугою призупинення дії Клубної картки за погодженням з Виконавцем.

8.5. Якщо на момент підписання Договору Виконавцем проводились акції, Клієнт підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними, не висловлює заперечень, що порядок активації Клубної картки може відрізнятися від того, що зазначений у ст. 4 Правил. Клієнт також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, що, на думку Клієнта, є більш вигідні, ніж/та на умовах яких Клієнт уклав цей Договір.

8.6. Клієнт зобов'язується забезпечувати неухильне дотримання дитиною Правил перебування дітей на території Клубу і несе особисту відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть мати місце під час перебування дитини на території Клубу. Клієнт підтверджує факт ознайомлення з Правилами і заявляє, що він ознайомив з ними дитину.

8.7. Цим Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що: а) Клієнт свідомо погоджується на всі умови Договору; б) Клієнт ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує; в) стан здоров'я Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має протипоказань щодо занять спортом та фізичних навантажень; г) Клієнт надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України; д) у випадку укладення Договору на користь Вигодонабувача, всі права та обов'язки за Договором та Додатками до нього переходять до Вигодонабувача у порядку, передбаченому даним Договором та Додатками до нього.

8.7.1. Споживання Послуг Клієнтом засвідчує факт ознайомлення та повне, безумовне, беззастережне прийняття Правил. Моментом Акцепту усіх Додатків до Договору є фактичне використання Клієнтом Клубної картки для споживання Послуг, чи\або отримання Замовником електронного листа з умовами Договору на адресу електронної пошти.

8.8. Сторони домовились, що надання Послуг та обслуговування Клієнтів (повністю або частково) може здійснюватися іноземними мовами, зокрема, але не виключно, російською мовою. Така умова не буде свідчити про будь-яку дискримінацію чи порушення прав споживачів у рамках чинного законодавства України.Дана Публічна оферта пропонується Фізичною особою-підприємцем Лисою Юлією Костянтинівною, що належним чином зареєстрована, відповідно до законодавства України (РНОКПП: 3387312963), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 18-А, кв. 11-12, платник єдиного податку.

Редакція чинна від «26» червня 2019 року
Додаток до договору фізкультурно оздоровчих послуг
Правила відвідування Клубу «HARDIO»

1. Правила поведінки клієнта на тренувальних територіях

1.1. Вхід на територію для тренувань можливий лише в закритому спортивному змінному одязі та взутті. Під час тренувань верхня частина тіла має бути закрита елементом одягу.

1.2. Користування мобільними телефонами під час групових занять та засобами парфумерії з різкими та/або стійкими запахами на тренувальних територіях заборонені.

1.3. Після тренування Клієнт зобов'язаний прибрати штанги, гантелі та інше незакріплене обладнання та спорядження, які він використовував у процесі отримання Послуг.

1.4. Перед відвідуванням групового заняття, обов'язкова попередня резервация місця у системі. Зарезервувати місце можливо через: спеціальний мобільний додаток Perfect Gym Go 2, який можна завантажити на свій мобільний пристрій через Play Маркет (якщо пристрій на платформі Android) або App Store (якщо пристрій на платформі iOS); рецепцію або відділ продажу на місці у клубі; по телефону: 067 524 67 25, 044 333 90 20; через мессенжери Viber, WatsApp , Telegram, які є по номеру 067 524 67 25; написавши на сторінку Клубу у Facebook чи Instagram.

1.5. При виборі будь-яких групових занять Клієнт повинен керуватись рівнем власної підготовки. Необхідні пояснення можна отримати у персоналу конкретного Клубу. Клієнт може бути не допущений до занять, які не відповідають рівню його підготовки на розсуд тренера.

1.6. Клієнту необхідно бути присутнім у студії групових занять як мінімум за 5 (п'ять) хвилин до початку тренування. У разі запізнення Клієнта, його запис автоматично анулюється системою і вільне місце може бути зайнято іншим Клієнтом.

1.7.У разі запізнення Клієнта на групове заняття більш, ніж на 3 (три) хвилини, інструктор має право не допустити Клієнта до занять.

1.8. Цими Правилами Виконавець попереджує, а Клієнт усвідомлює та погоджується з тим, що тренувальні зали для групових занять мають певну допустиму кількість місць, перевищення якої призводить до створення незручностей для відвідувачів під час проведення занять у групових залах та, як наслідок, неповноцінного надання відвідувачам таких видів Послуг. Оскільки будь-яке перевищення допустимої кількості відвідувачів на групових заняттях може спричинити встановлення обмеження для відвідувачів Клубу щодо їх участі у таких групових заняттях, то таке обмеження не може бути розцінене як власна ініціатива Виконавця, за яку Виконавець повинен нести відповідальність, а лише вказує на підвищену популярність такого виду групових занять.

1.9. Клієнт обов'язково має відміняти резервацію місця на групове тренування, якщо не має можливості до нього приєднатися. Якщо Клієнт резервує місце на групове заняття та не відвідує його, не відміняючи резервацію - система автоматично блокує можливість запису на групові заняття на наступні 7 (сім) днів. Відміна резервації можлива як мінімум за 2 (дві) години до початку заняття.

1.10. Скасування або перенесення зарезервованої Послуги здійснюється заздалегідь: оренда залів, персональне тренування, масаж – не пізніше, ніж за 3 (три) години до початку. Якщо Послуга зарезервована до 12:00, скасування чи перенесення можливе тільки до закриття студії у попередній день. У разі скасування та/або перенесення таких Послуг при умові порушення Клієнтом строків, встановлених цим пунктом, такі Послуги вважаються наданими у повному обсязі та вартість таких Послуг підлягає обов'язковій оплаті за рахунок коштів Клієнта: шляхом автоматичного їх списання з суми грошових коштів, що були сплачені у вигляді передоплати за Додаткові послуги або нарахування в борг (у випадку відсутності достатньої суми грошових коштів, що були сплачені у вигляді передоплати за Додаткові послуги). Оплата, здійснена за такі зарезервовані послуги поверненню не підлягає. При запізненні Клієнта на зарезервовану Послугу, час її надання зменшується пропорційно запізненню.

1.11. Відвідування Клубу Клієнтом можливо тільки за умови відсутності у Клієнта заборгованості перед Виконавцем. У випадку, якщо у Клієнта виникла заборгованість перед Виконавцем, він має право обмежити Клієнту доступ на територію Клубу та до деяких Послуг до моменту погашення Клієнтом такої заборгованості.

1.12. Дітям до 14 років забороняється відвідування групових занять студії.

2. Послуги клубу «HARDIO»

Опис рівнів

Level 1: для будь-якого рівня підготовки.
Level 2: для новачків, що володіють технікою виконання базових вправ та тих, хто тренується систематично.
Level 3: для тих, хто тренується систематично

*Всі тренування, незалежно від рівня – універсальні, тренер може адаптувати навантаження індивідуально під клієнта, як для супер підготовлених на L3, так і новачків на L1 і L2, але для більш ефективних і якісних тренувань ми рекомендуємо обирати класи відповідні вашому рівню тренованості.

Cycle
Cycle Basic (L1) -Універсальне кардіо-тренування на спеціальних велотренажерах. Помірне кардіо навантаження. Навчання правильній техніці роботи на тренажері.
Для початківців.

Cycle Functional (L1) - Кардіо-тренування на спеціальних велотренажерах з інтервалами кардіо та силових навантажень + використання силового додаткового обладнання.
Для будь-якого рівня підготовки

Cycle (L2) – Універсальне кардіо-тренування на спеціальних велотренажерах з імітацією їзди різноманітною місцевістю, що сприяє підвищенню витривалості та інтенсивному спаленню калорій.
Для тих, хто систематично тренується.

Cycle Long Ride (L2) – 90-хвилинне універсальне кардіо-тренування на спеціальних велотренажерахз максимальною орієнтацією на підвищення витривалості.
Для тих, хто систематично тренується.

Cycle PRO (L3) - Кардіо-тренування на спеціальних велотренажерах, за спеціальною програмою підготовки спортсменів-велосипедистів з максимальною орієнтацією на результат.
Для тих, хто має досвід тренувань більше 3-х місяців.

TRX and Functional

Procedos Basic/Power (L1) - Функціональне тренування у тривимірному просторі з використанням спеціальної платформи з розміткою. Тренування, на якому працює все тіло, вирізняється різноманітними рухами та вправами.
Для будь-якого рівня підготовки

HardNut (L1) – силове тренування, з різноманітним обладнанням, направлене на роботу м'язів ніг, з акцентом на сідниці.
Для будь-якого рівня підготовки.

FT Ring (L1) - функціональне тренування з використанням різного обладнання, спрямоване на опрацювання всіх груп м'язів в круговому режимі, з поступовим збільшенням навантаження, що дозволяє підібрати максимально ефективні вправ, в залежності від рівня підготовки.
Для будь-якого рівня підготовки.

FT Rounds (L2) – функціональне тренування з використанням різного обладнання, спрямоване на опрацювання всіх груп м'язів в круговому режимі, з постійним чередуванням інтенсивності.
Для середнього рівня підготовки.

FT Fit (L2) - Функціональне тренування з використанням різного обладнання, спрямоване на опрацювання всіх м'язів у круговому режимі, з силовими і кардіо блоками.
Для середнього рівня підготовки

Cardio (L2) – Кардіо тренування з використанням датчиків контролю пульсових показників MyZone, які дозволяють індивідуально контролювати стан кожного учасника тренувань.
Для середнього рівня підготовки.

HIIT 1, 2 (L3) – Інтервальні тренування з чередуванням високоінтенсивного навантаження та силових блоків з інтервалами відновлення.
Для тих, хто регулярно тренується.

TRX Basic (L1) – Тренування силового формату на опрацювання всіх груп м'язів з використанням підвісних петель TRX з акцентом на навчання техніці роботи з системою підвісних петель та на відпрацювання основних рухів.
Для будь-якого рівня підготовки.

TRX Upper+ABS (L1) – Тренування силового формату на опрацювання м'язів рук та кору з використанням підвісних петель TRX
Для будь-якого рівня підготовки.

TRX Legs+ABS (L1) - Тренування силового формату на опрацювання м'язів ніг і кору з використанням підвісних петель TRX
Для будь-якого рівня підготовки.

TRX Strong (L2) - Тренування силового формату на опрацювання всіх груп м'язів з використанням підвісних петель TRX.
Для середнього рівня підготовки.

Body Mind
Stretching (L1) – Система вправ для розтягнення та розслаблення м'язів, поліпшення рухливості суглобів.
Для будь-якого рівня підготовки.

Yoga Fit (L1) – Класична хатха йога з акцентом на техніку виконання асан (йога-позицій)
Для будь-якого рівня підготовки.

МФР (L1) – Спеціалізоване тренування з використанням масажних ролів. Одночасний мануальний вплив і на м'язи, і на сполучну тканину, спрамований на розслаблення міофасциальних структур.
Для будь-якого рівня підготовки.

Run
Run Outdoor – Бігове тренування на свіжому повітрі.
Для будь-якого рівня підготовки

3. Особливості відвідування тренувальних територій

3.1. Доступ до тренувальних територій мають Клієнти фітнес клубу, у відповідності до умов даних правил, а також зареєстровані учасники спортивних заходів.

3.1.1. Доступ до тренувальних територій для Клієнтів фітнес клубу може бути обмежений адміністрацією Клубу у випадках.
- проведення тренувань спортивних шкіл та секцій;
- проведення спортивних і масових заходів.

3.2. Проведення спортивних і масових заходів можливе лише за погодженням з адміністрацією Клубу.

3.3. Перед заняттями на тренувальних територіях кожен повинен ознайомитися з правилами безпеки під час занять.

3.4. Вхід на територію тренувальних територій для тренувань можливий лише в закритому спортивному змінному одязі та спортивному взутті. Під час тренувань верхня частина тіла має бути закрита елементом одягу.

3.5. З метою дотримання правил безпеки, діти, віком до 14 років, - можуть знаходитись на території клубу ТІЛЬКИ у супроводі дорослих. Без супроводу дорослих, вхід неповнолітнім особам (до 14 років) - ЗАБОРОНЕНО.

3.6. Кожен учасник чи\або Клієнт фітнес клубу несуть відповідальність за своє фізичне здоров'я та за медичний контроль свого здоров'я.

3.7. На кожного зареєстрованого учасника змагань, що проводяться на території клубу, розповсюджуються умови Клубних правил фітнес клубу HARDIO. Усі зареєстровані учасники спортивних заходів та Клієнти фітнес клубу усвідомлюють ризики, що виникають під час знаходження та тренувань на території Клубу HARDIO, як для дітей, так і для себе, особисто.

4. На тренувальних територіях категорично забороняється:

4.1. Вхід у верхньому одязі і без змінного взуття.

4.2. Перебувати дітям до 14.

4.3. Перебувати особам в нетверезому стані (під дією препаратів, наркотичних речовин, алкоголю тощо).

4.4. Монтувати/демонтувати спортивне обладнання без дозволу адміністрації клубу.

4.5. Проносити в комерційних цілях в приміщення Клубу свої напої (у т.ч. воду) та спортивне харчування (у т.ч. коктейлі).

4.6. Вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам; непристойна поведінка та жести.

5. Під час занять на тренувальних територіях забороняється:

5.1. Стояти близько до інших осіб, які виконують вправи.

5.2. При потоковому виконанні вправ (один за іншим ) не витримувати достатні інтервали, уникати зіткнень.

5.3. Кричати, голосно розмовляти і відволікати інших під час виконання вправ.

5.4. Використовувати спортивне обладнання та інвентар не за прямим призначенням.

5.5. Проводити самостійно розбирання, складання та ремонт спортивного обладнання та пристроїв.

5.6. Бігати шеренгою (один біля одного, на одній лінії).

5.7. Тренуватися та бігати в навушниках.

5.8. Залишати речі, взуття та інші предмети на тренувальних територіях.

5.9. Використовувати гучномовні пристрої.

6. Вимоги безпеки при надзвичайних ситуаціях

6.1. При виникненні під час занять болю в суглобах , м'язах, виникненні кровотечі , а також при поганому самопочутті припинити заняття і повідомити про це працівнику фітнес клубу.

6.2. При виникненні надзвичайної ситуації (появі сторонніх запахів, задимлення, загорання і т.п.), негайно повідомити про це працівнику фітнес клубу, і діяти відповідно до його вказівок.

6.3. При отриманні травми повідомити про це працівнику фітнес клубу.

6.4. При необхідності і можливості допомогти, надати потерпілому першу медичну допомогу.