ЗАПИС НА ТРЕНУВАННЯ
ОБИРАЙ НАЙЗРУЧНІШИЙ ЧАС ДЛЯ РОЗМОВИ З НАМИ
ВІДПРАВЛЯЮЧИ ЗАЯВКУ, ТИ ПОГОДЖУЄШСЯ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

(ДОГОВІР) ПРО НАДАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРДІО», код ЄДРПОУ: 42466160, в особі Директора Кідоня Іллі Валерійовича (надалі – «Виконавець»), пропонує, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, необмеженому колу осіб (надалі за текстом – «Клієнту») укласти договір про надання спортивно-оздоровчих послуг (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:

Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах. Період прийняття оферти не обмежений.

Договір – договір про надання спортивно-оздоровчих послуг, укладений між Виконавцем та Клієнтом на умовах Публічної оферти з моменту Акцепту Клієнтом її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти та Клубних Правил. Моментом Акцепту вважається зарахуванням коштів, сплачених Клієнтом на рахунок Виконавця.

Клієнт – споживач спортивно-оздоровчих послуг, які надаються Виконавцем на умовах цього Договору.

Клубні Правила – зведений перелік умов надання послуг, правил поведінки у клубі, вимог до відвідувачів, видів надаваємих послуг, їх об'єм, та іншої необхідної інформації, які стосуються споживачів послуг. (Додаток №1 до Договору).

Cайт Виконавця – офіційна веб-сторінка Виконавця в Локальній мережі та в Інтернет, за адресою www.hardio.me, яка є одним з основних джерел інформування Клієнта.

Послуги – це дії Виконавця, результати яких споживаються Клієнтом, в процесі їх виконання.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Клієнт доручає, а Виконавець надає спортивно-оздоровчі послуги (далі за текстом – «Послуги») у спортивному клубі «Hardio» за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 (далі за текстом – «Клуб»), а Клієнт зобов'язується сплатити вартість Послуги та дотримуватися усіх умов цього Договору та усіх додатків до нього. Додатки до Договору є невід'ємними частинами Договору.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається на підставі затвердженого діючого Прейскуранту, та відповідає категорії та типу обраної Клієнтом картки.

2.2. На підтвердження Акцепту Оферти, Клієнт сплачує у національній валюті України на рахунок Виконавця кошти, які дорівнюють вартості Послуг за цим Договором у термін, зазначений у рахунку на оплату.

2.3. Оплата коштів за цим Договором здійснюється у системі LiqPay.ua

2.4. Підтвердженням внесення коштів для Клієнта є Ваучер та Квитанція про сплату, які надсилаються йому після оплати вартості послуг.

2.5. Кошти, сплачені Клієнтом у відповідності до п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, ст. 2 цього Договору, поверненню не підлягають. Винятком з цього правила може бути лише умова п. 4.6.5., ст. 4 цього Договору.

2.6. Рахунок та Ваучер Клієнт надає Менеджеру з продажу, під час першого візиту до Клубу. Менеджер з продажу передає Клієнту Клубну Карту, яка відповідає категорії та типу обраної Клієнтом.

2.7. Оплата за цим Договором вважається здійсненою з моменту зарахування коштів, оплачених Клієнтом на рахунок Виконавця.

 1. КЛУБНА КАРТКА
3.1. За цим Договором Виконавець надає Послуги в Клубі згідно категорії та типу обраної Клієнтом Клубної картки (далі за текстом – «Клубна картка»). Категорія Клубної картки визначає доступ Клієнта до конкретних Послуг, що надаються Клієнту. Виконавець надає Клієнтові Послуги за переліком, який відповідає Клубній картці Клієнта. Обсяг і види Послуг наведено у Додатку № 1 «Клубні правила» (далі за текстом – «Правила»).

3.2. За цим Договором Клієнт обрав Клубну картку категорію та тип, якої обирає при акцентуванні Договору, та яка зазначається у Акцепті. Клієнт має право змінити категорію/тип належної йому Клубної картки на вищу, за умови здійснення відповідної доплати, визначеної Виконавцем.

3.3. Виконавець надає Клієнтові Клубну картку, строк дії якої визначається відповідно до категорії клубної картки, та зазначений у п.1.3, ст. 1 Правил. Після закінчення строку дії Клубної картки вважається, що Послуги Клієнтом спожиті, а Виконавець надав Послуги належним чином та в повному обсязі. Активація Клубної картки відбувається у відповідності до ст. 4 Правил.

3.4. Отримана Клієнтом Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення Клубної картки входить у вартість Послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої (зокрема, але не виключно, у випадку зіпсування, крадіжки, забування) Клієнтом Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та сплачується Клієнтом додатково, згідно з Прейскурантом Виконавця.

3.5. Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після підписання цього Договору та/або після активації придбаної Клубної картки Клієнт відмовиться від Договору в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до п. 2.1. ст. 2 цього Договору, поверненню не підлягають за винятком умов, передбачених п. 4.7.5 цього Договору .

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ
4.1. Порядок та початок надання Послуг визначаються Правилами. Правила, які, в тому числі, містять перелік Послуг для відповідних Клубних карток, затверджуються директором Виконавця. Факт надсилання Акцепту та подальше підписання Договору Клієнтом, зокрема, але не виключно, означає, що Клієнт ознайомлений з Правилами та зобов'язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – згоден нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором, Правилами та чинним законодавством України.

4.2. Години відвідування Клубу Клієнтом встановлюються у відповідності до типу Клубної картки та Правил.

4.2.1. Відвідуванням Клієнтом Клубу вважається його перебування на території Клубу та/або ідентифікація його як Клієнта Клубу на центральній рецепції, у тому числі, але не виключно, отримання Клієнтом ключа з нумерованим брелоком від шафки для переодягання, який видається Клієнту в обмін на Клубну картку згідно з п. 1.14 Правил.

4.3. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов'язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Клієнту або нести загрозу його здоров'ю чи життю. Про такі зміни розкладу Виконавець повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу (www.hardio.me) або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд.

4.4. Клієнт має право:

4.4.1. вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку представників Виконавця;

4.4.2. замовляти додаткові Послуги та користуватися іншими правами відповідно до Правил (додаткові Послуги підлягають додатковій оплаті);

4.4.3. отримувати письмові роз'яснення щодо умов цього Договору і Правил та тлумачення їх змісту;

4.4.4. вимагати від Виконавця виконання його обов'язків за Договором;

4.4.5. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;

4.4.6. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;

4.4.7. під час споживання Послуг користуватися допомогою кваліфікованих фахівців, які залучені Виконавцем до надання Послуг;

4.4.8. за погодженням з Виконавцем збільшувати обсяг Послуг. У такому разі Клієнт зобов'язаний здійснити відповідну доплату згідно з Прейскурантом, встановленим на дату здійснення такої оплати;

4.4.9. отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни за попереднім письмовим зверненням до Виконавця;

4.4.10. на підтримку своїх законних інтересів та правомірних вимог;

4.5. Клієнт зобов'язується:

4.5.1. завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість додаткових Послуг, обраних Клієнтом;

4.5.2. не передавати Клубну картку іншим особам для її використання в Клубі (кожна Клубна картка є «іменною»);

4.5.3. відвідувати Клуб у межах його робочого часу згідно з графіком, зазначеним у Правилах, та у відповідності до категорії та типу Клубної картки, що належить Клієнту;

4.5.4. охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна, яке знаходиться у Клубі;

4.5.5. самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

4.5.6. нести відповідальність, матеріальну та/або нематеріальну, у тому числі у розмірах, визначених у Прейскуранті, за шкоду, завдану майну третіх осіб, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом чи особами, за яких він відповідає;

4.5.7. дотримуватись усіх умов цього Договору та Додатків до нього.

4.6. Виконавець має право:

4.6.1. вимагати від Клієнта сплати вартості Послуг відповідно до умов Договору;

4.6.2. вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору та Правил;

4.6.3. зробити зауваження Клієнту, у разі порушення ним Правил, вказати на підстави такого порушення та скласти Акт про порушення Клієнтом Договору або Акт про факт нанесення шкоди майну (надалі за текстом разом – «Акти»). Акти мають бути складені комісією у складі не менш, ніж 3 (трьох) осіб. Клієнт погоджується та не заперечує, що при фіксації порушень умов Договору Клієнтом представники Виконавця можуть застосовувати засоби аудіо-, фото- та відеофіксації. У разі, якщо Клієнт відмовився від підписання Актів, Акти вважаються дійсними, за умови дотримання процедури їх складання, передбаченої даним пунктом. З моменту набрання чинності Актів, тобто з моменту їх підписання комісією, Клієнт несе відповідальність, в тому числі, але не виключно, матеріальну, передбачену даним Договором, Правилами та чинним законодавством України. У разі, якщо порушення сталось 2 (два) і більше рази – випровадити Клієнта з приміщення Клубу. При систематичному (2 (два) і більше рази) порушенні Правил Клієнтом – позбавити права відвідувати Клуб без повернення Клієнту грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі іменна Клубна картка Клієнта блокується, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний Акт;

4.6.4. не допускати Клієнта до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп'яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;

4.6.5. на власний розсуд відмовити Клієнту в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг. У такому разі Виконавець повідомляє Клієнта про припинення надання Послуг, та у разі розірвання Договору Виконавець здійснює пропорційне відшкодування грошових коштів, сплачених у відповідності до п. 2.1 Договору, за вирахуванням (за мінусом) використаного періоду дії Договору. Використаним періодом дії Договору є період, що розпочинається з дати активації Клубної картки Клієнта згідно зі ст. 4 Правил та закінчується датою прийняття рішення про припинення надання Послуг. Підставою для припинення надання Послуг можуть бути зокрема, але не виключно умови, передбачені п.4.6.3 ст. 4 цього Договору. Про припинення надання Послуг Клієнт повідомляється будь-яким зручним для Виконавця способом;

4.6.6. вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь конкретного Клубу або на користь конкретних співробітників Клубу (в залежності від випадку), окрім третіх осіб, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Клієнта;

4.6.7. за існування обставин, що існують поза волею Сторін або інших обставин, що не залежать від волі Виконавця, припиняти надання Послуг на період дії таких обставин, якщо буде така можливість, або на час дії таких обставин зупинити дію Клубної картки Клієнта до дати припинення існування обставин, що існують поза волею Сторін. У такому випадку, після припинення дії обставин, що існують поза волею Сторін строк дії Клубної картки Клієнта подовжується на строк існування дії обставин непереборної сили;

4.6.8. розвивати (розширювати) комплекс Послуг (в т.ч. вводити нові типи та категорії Клубних карток) без погодження з Клієнтом;

4.6.9. у разі порушення Виконавцем п. 4.7.2. цього Договору (за наявності його вини, якщо не доведено інше) Виконавець має право, в залежності від суттєвості порушення, визначити та надати Клієнту Послуги у вигляді додаткових відвідувань Клубу. У такому разі, якщо Клієнт не використає такі додаткові Послуги або якщо він використає їх не у повному обсязі, відповідно до умови цього пункту Договору, дія Клубної картки припиняється і Договір вважається виконаним належним чином і в повному обсязі;

4.6.10. інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.7. Виконавець зобов'язується:

4.7.1. на підтвердження права Клієнта відвідувати Клуб оформити та надати Клієнтові Клубну картку встановленого зразка за категорією та типом, обраними Клієнтом у відповідності до цього Договору, та активувати її у відповідності до умов Договору та Правил;

4.7.2. надавати Клієнту сплачені ним Послуги у відповідності до категорії та типу Клубної картки останнього;

4.7.3. забезпечити надання Послуг з дотриманням умов Договору та Правил, якість яких визначається Виконавцем;

4.7.4. підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Клієнтом;

4.7.5. подовжити строк дії Клубної картки Клієнта у випадках, передбачених Договором та Правилами;

4.7.6. на вимогу Клієнта надати Акт наданих послуг.

4.8. У разі, якщо Клієнт не звернувся до Виконавця з проханням надати Акт наданих Послуг до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг, Послуги вважаються наданими в повному обсязі.

4.8.1. У разі, якщо Клієнт звернувся до Виконавця з проханням надати Акт наданих Послуг у строки, зазначені у п. 4.8 даного Договору, такий Акт наданих Послуг складається Виконавцем та передається Клієнту в твердій копії в 2 (двох) автентичних примірниках. За відсутності до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг, зауважень та повідомлень від Клієнта, Акт наданих послуг вважається ним прийнятий, а Послуги – наданими в повному обсязі та належної якості.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору чи пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми уповноваженими представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом 1 (одного) календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов'язання.

5.2. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю та третім особам шляхом псування їх обладнання та іншого майна.

5.3. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Клієнт має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров'я. У випадку приховування Клієнтом від Виконавця інформації щодо стану свого здоров'я, що може призвести до отримання будь-якого роду шкоди як самим Клієнтом, так і іншими Клієнтами Клубу, відповідальність перед Виконавцем та іншими Клієнтами за такі дії несе Клієнт, що приховав інформацію, самостійно у повному обсязі.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків, в тому числі перенесення орієнтовного періоду відкриття Клубу.

 1. ОБСТАВИНИ, ЩО ІСНУЮТЬ ПОЗА ВОЛЕЮ СТОРІН
6.1. Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини, що існують поза волею Сторін. Сторони домовилися, що до обставин, що існують поза волею Сторін, окрім іншого, вони відносять: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клуб; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які, на думку Виконавця, завдають Клієнтові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов'язання за Договором; дії власників приміщень, де розташований (має бути розташований) Клуб, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташований Клуб і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: неотримання акту введення в експлуатацію будівлі, де має бути розташований Клуб; неотримання чи невчасне отримання дозволу на роботу Клубу, якщо це сталося не з вини Виконавця; вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг; вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та/або припинення яких не залежить від волі Сторін. На період існування обставин, що існують поза волею Сторін, Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов'язків, передбачених цим Договором. Ані Виконавець, ані Клуб, не несуть відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця. Підтвердженням дії обставин, що існують поза волею Сторін у Виконавця може бути будь-який документ, оформлений належним чином, що має посилання та підтвердження таких обставин.

6.2. Сторони усвідомлюють, що такі обставини унеможливлюють процес надання Послуг та не є підставою для розірвання Договору.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його Акцептування Клієнтом, при цьому зобов'язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Клубної картки, та діє до останнього дня строку дії Клубної картки. Строк дії цього Договору дорівнює строку дії Клубної картки.

7.2. Зміни та доповнення до цього Договору, у тому числі пов'язані з подовженням строку дії Клубної картки, можуть бути внесені за згодою Сторін, про що Сторони або їх належно уповноважені представники укладають відповідну додаткову угоду. Усі додаткові угоди, укладені до цього Договору, є невід'ємними частинами цього Договору. Внесення змін у Додатки до цього Договору відбувається з урахуванням особливостей, викладених у Додатках.

7.3. Цей Договір не може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього, окрім випадків, визначених у п. 4.6.5 ст. 4 цього Договору.

7.4. У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Виконавця та на підставах, вказаних у п. 4.6.3 та п. 4.6.5 ст. 4 цього Договору, вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі.

 1. ІНШІ УМОВИ
8.1. Цей Договір складений українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках рівної юридичної сили, по 1 (одному) примірнику для кожної зі Сторін. Примірник Клієнта надісланий на його електронну адресу.

8.2. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

8.3. Якщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну картку або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та/або внаслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної картки не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно, грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

8.4. У разі настання випадків, зазначених в п. 6.1. ст. 6 та 8.3. ст. 8. цього Договору, Клієнт може скористатися послугою призупинення дії Клубної картки у порядку, передбаченою у п. 1.3. та п. 4.1. Правил.

8.5. Якщо на момент підписання Договору Виконавцем проводились акції, Клієнт підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними, не висловлює заперечень, що порядок активації Клубної картки може відрізнятися від того, що зазначений у ст. 4 Правил. Клієнт також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, що, на думку Клієнта, є більш вигідні, ніж/та на умовах яких Клієнт уклав цей Договір.

8.6. Цим Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що: а) Клієнт свідомо погоджується на всі умови Договору; б) Клієнт ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує; в) стан здоров'я Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має протипоказань щодо занять спортом та фізичних навантажень; г) Клієнт надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України.

8.7. Сторони домовились, що надання Послуг та обслуговування Клієнтів (повністю або частково) може здійснюватись іноземними мовами, зокрема, але не виключно, російською мовою. Така умова не буде свідчити про будь-яку дискримінацію чи порушення прав споживачів у рамках чинного законодавства України.

Редакція чинна від «07» грудня 2018 рокуДиректор КІДОНЬ ІЛЛЯ ВАЛЕРІЙОВИЧДодаток №1

до ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ДОГОВОРУ)

про надання спортивно-оздоровчих послуг

від «07» грудня 2018 р.

КЛУБНІ ПРАВИЛА

Затверджені наказом директора

ТОВ «Хардіо»

№ 1-П від «07» грудня 2018 року

 1. Клуб, Клубні картки та послуги
1.1. Терміни та поняття в цих Правилах Виконавець вживає в наступних значеннях.

1.1.1. Клубна картка – це пластикова картка (далі за текстом – «Клубна картка»), яка надається Клієнтові на підставі укладеного з Виконавцем Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг (далі за текстом – «Договір») та ідентифікує особу як Клієнта для проходу на територію спортивного клубу «Hardio» (далі за текстом – «Клуб») з метою споживання Послуг. Клубна картка є єдиною підставою пропуску Клієнта до Клубу. У разі відсутності у Клієнта Клубної картки останньому буде відмовлено у відвідуванні Клубу.

1.2. За даним Договором Замовнику надається право отримувати спортивно-оздоровчі послуги у спортивно-оздоровчому клубі За даним Договором Замовнику надається право отримувати спортивно-оздоровчі послуги у спортивно-оздоровчому клубі «Hardio», адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50.

1.3. Категорії Клубних карток:

1.3.1. категорія «Hardio Unlim 12» — згідно типу Клубної картки забезпечує Клієнту доступ до Клубу «Hardio»; максимальний строк активації такої Клубної картки – 60 (шістдесят) календарних днів; максимальний строк призупинення дії такої Клубної картки – 60 (шістдесят) календарних днів; термін дії клубної картки – 12 календарних місяців; 5 гостьових візитів*, для осіб, які не є Клієнтами клубу;

1.3.2. категорія «Hardio Unlim 6» — згідно типу Клубної картки забезпечує Клієнту доступ до Клубу «Hardio»; максимальний строк активації такої Клубної картки – 30 (тридцять) календарних днів; максимальний строк призупинення дії такої Клубної картки – 30 (тридцять) календарних днів; термін дії клубної картки – 6 календарних місяців; 3 гостьових візити*, для осіб, які не є Клієнтами клубу;

1.3.3. категорія «Hardio Unlim 3» — згідно типу Клубної картки забезпечує Клієнту доступ до Клубу «Hardio»; максимальний строк активації такої Клубної картки – 14 (чотирнадцять) календарних днів; максимальний строк призупинення дії такої Клубної картки – 14 (чотирнадцять) календарних днів; термін дії клубної картки – 3 календарних місяці; 1 гостьовий візит*, для осіб, які не є Клієнтами клубу;

1.3.4. категорія «Hardio Unlim 1» — згідно типу Клубної картки забезпечує Клієнту доступ до Клубу «Hardio»; максимальний строк активації такої Клубної картки – 7 (сім) календарних днів; максимальний строк призупинення дії такої Клубної картки – 7 (сім) календарних днів; термін дії клубної картки – 1 календарний місяць;

1.3.5. категорія «Hard Start» — згідно типу Клубної картки забезпечує Клієнту доступ до Клубу «Hardio»; максимальний строк активації такої Клубної картки – 3 (сім) календарних дні;

1.3.6. категорія «Hardio Guest» — згідно типу Клубної картки забезпечує Клієнту одноразовий доступ до Клубу «Hardio»; термін дії клубної картки – 1 (один) календарний день.

* «Гостьовий візит» — можливість одноразового отримання Клубної картки, зазначеної у п.1.3.6, ст. 1 Правил.

1.4. Типи Клубних карток:

1.4.1. повна Клубна картка (будні дні з 07-00 до 22-00; вихідні дні з 09-00 до 22-00);

1.4.2. ранкова Клубна картка (будні дні з 07-00 до 15-00; вихідні дні з 09-00 до 15-00);

1.5. Послуги, які Виконавець надає за Клубними картками:

1.5.1. FTP-тестування (для Клубних карток категорій «Hardio Unlim 1», «Hardio Unlim 3», «Hardio Unlim 6», «Hardio Unlim 12»);

1.5.2. гостьові візити, для осіб, які не є Клієнтами клубу, відповідно до категорії Клубної картки;

1.5.3. групові тренування згідно розкладу;

1.5.4. користування роздягальнями;

1.5.6. користування сейфами;

1.5.7. користування рушником для тренування.

1.6. Додаткові послуги не входять до Послуг, надання яких передбачено Клубними картками. Додаткові послуги надаються за бажанням Клієнта та за додаткову плату. В приміщенні Клубу додаткові послуги надаються лише окремими суб'єктами підприємницької діяльності (далі за текстом – «Партнери Клубу»), з якими у Виконавця існують договірні відносини. Додаткові послуги надаються за окремим розкладом роботи, який може відрізнятися від загального розкладу роботи Клубу. Додаткові послуги надаються лише за умови здійснення 100 % (сто відсоткової) оплати їх вартості згідно з діючим Прейскурантом. Перелік таких додаткових послуг (за умови наявності таких Послуг у певному Клубі) не є вичерпним та включає в себе, в тому числі, але не виключно:

1.6.1. персональні тренування з тренером;

1.6.2. додаткові групові тренування — студії (якщо ця послуга не входить до Послуг за Клубною карткою);

1.6.4. масаж;

1.6.5. короткострокова оренда залів (за умови, що в них не проходять тренування з клієнтами за розкладом та персональні тренування з тренером);

1.6.6. відвідування барів та ресторанів, розташованих у Клубі;

1.6.7. переоформлення Клубної картки на іншу особу;

1.6.8. зміна категорії/типу належної йому Клубної картки на вищу, за умови здійснення відповідної доплати, визначеної Виконавцем. Зміна категорії/типу Клубної картки можлива в будь-який час окрім випадків коли термін Клубної картки становить менше 90 календарних днів;

1.6.9. інші види додаткових послуг.

1.7. Додаткові послуги можуть бути придбані Клієнтом кількістю в 1 (одну) одиницю (на разове отримання) та/або кількістю в декілька одиниць одночасно (на багаторазове отримання (надалі – «Кліп»)) при належному оформленні таких придбань за цінами, встановленими діючим Прейскурантом. Під належним оформленням Кліпу розуміється його оплата та обов'язкове звернення до рецепції Клубу (центральної рецепції) або барів (в залежності від типу обраного Кліпу) з одночасним підписанням відповідної документації. Клієнт усвідомлює, що Кліп має обмежений строк дії, з яким він зобов'язується ознайомитися під час його оформлення. Клієнт проінформований про те, що строк дії Кліпу не підлягає продовженню, за винятком підстав, зазначених у п. 4.1 цих Правил. Замовник зобов'язаний самостійно стежити за строком дії придбаного Кліпу.

1.7.1. Кліпи можуть бути використані тільки за умови наявності діючої Клубної картки.

1.7.2. Клієнт може придбати як один, так і декілька Кліпів одночасно, кожен з яких буде обмежений терміном дії.

1.7.3. Придбання декількох однотипних Кліпів не продовжує строку їх дії. Строки дії придбаних Клієнтом однотипних Кліпів не сумуються. Кожен Кліп має свій строк дії, який обчислюється незалежно один від одного.

1.7.4. Якщо Клієнт не використав весь об'єм послуг передбачений Кліпом до спливу терміну його дії, термін дії Кліпу не продовжується, а сплачені грошові кошти поверненню не підлягають.

1.7.5. Призупинення терміну дії Кліпу без призупинення терміну дії Клубної картки неможливе.

1.7.6. Кліп не може бути використаний іншою особою, зокрема, особою, що перебуває у родинному зв'язку з Клієнтом.

1.7.7. Послуги оформлені за Кліпом не можуть бути спожиті після закінчення терміну дії Кліпу.

1.8. Клієнт погоджується з тим, що грошові кошти, сплачені ним за додаткові послуги, не підлягають поверненню ні за яких умов, у тому числі, але не виключно, у випадку припинення дії цього Договору. Додаткові послуги оплачуються з першої хвилини їх надання Партнером Клубу.

1.9. Вартість Послуг за переліченими вище Клубними картками та вартість додаткових Послуг визначається у відповідності до Прейскуранту цін Партнерів Клубу (надалі за текстом — «Прейскурант»), згідно п. 2.4. цих Правил.

1.10. Клубні картки (у тому числі ключ з нумерованим брелоком від шафки для переодягання та жетони, які видаються Клієнту при відвідуванні Клубу в обмін на Клубну картку) є персоніфікованими, їх передача та/або використання іншими особами не допускається.

1.11. Якщо Клієнт з будь-яких причин втратить можливість продовжувати заняття у Клубі, його Клубна картка може бути переоформлена на весь залишок строку її дії на іншу особу за умови укладання відповідної додаткової угоди до Договору та сплати вартості переоформлення Клубної картки згідно з Прейскурантом. До моменту активації Клубної картки Клієнт має право здійснити її переоформлення без сплати вартості переоформлення. Клубна картка не може бути переоформлена більше 1 (одного) разу.Клуб не пропонує та не надає Клієнту послуги щодо пошуку осіб з метою переоформлення на них Клубної картки Клієнта.

1.12. Отримана Клієнтом Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення Клубної картки входить у вартість Послуг за Договором. Додаткове виготовлення втраченої, зокрема, але не виключно, у випадку зіпсування, крадіжки, т.і., Клієнтом Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та оплачується Клієнтом додатково, згідно з Прейскурантом Виконавця.

1.13. При втраті Клубної картки Клієнт зобов'язаний у найкоротший термін повідомити про це адміністрацію Клубу.

1.14. Клієнт усвідомлює і приймає той факт, що з розвитком Клубу дані Правила підлягають коригуванню, зміні та прийняттю у новій редакції. Зокрема, але не виключно, Виконавець має право без погодження з Клієнтом вводити нові типи, види та категорії карток, розширювати, заміняти та вдосконалювати комплекс Послуг, які надаються за Клубними картками, уточнювати та змінювати назву Клубних карток; вводити в дію інші форми відвідування Клубу. Клієнт погоджується з тим, що будь-які зміни до даних Правил впроваджуються в односторонньому порядку шляхом прийняття відповідного наказу Виконавцем. У випадку внесення змін до даних Правил, Виконавець доводить інформацію про зміни до відома Клієнта шляхом розміщення нової редакції Правил у Клубі, на офіційному сайті Клубу та в точках продажу Клубних карток. Індивідуальне повідомлення Клієнта або підписання додаткових угод чи будь-яких інших додатків до даного Договору для вступу в силу змін до Правил не вимагається. Зміни до Правил вступають у силу з моменту прийняття відповідного наказу. Зміна Правил не вважається зміною умов Договору та не вважається такою, що здійснюється на власний розсуд.
2.Загальні правила

2.1. Виконавець надає Послуги у Клубі у відповідності до типу Клубної картки:

— у будні дні — з 7:00 до 22:00, окрім дії п. 3.3. ст. 3 Договору,

— у вихідні та святкові дні (субота, неділя) — з 9:00 до 15:00, окрім дії п. 3.3. ст. 3 Договору.

2.2 Клієнт зобов'язаний залишити приміщення Клубу не пізніше встановленого часу закриття Клубу або згідно з режимом відвідування за типом обраної ним Клубної картки. Затримання Клієнта у Клубі понад 15 (п'ятнадцять) хвилин після його закриття розцінюється як додаткове перебування Клієнта у Клубі поза встановлений час та вважається додатковою Послугою та сплачується Клієнтом додатково.

2.3. Виконавець залишає за собою право не частіше, ніж 1 (один) раз на календарний тиждень змінювати розклад роботи Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті (www.hardio.me) або будь-яким іншим шляхом.

2.4. Внутрішній Прейскурант цін у Клубі може бути змінений Виконавцем або Партнером Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації в Клубі або будь-яким іншим шляхом.

2.5. Надаючи Послуги, Виконавець забезпечує Клієнта власним та/або залученим кваліфікованим та професійним персоналом, окрім того, по мірі можливості, докладає максимум зусиль для збереження незмінності та сталості складу персоналу, виключно у межах і у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.

2.6. Клубна картка пред'являється представнику адміністрації Клубу кожного разу, коли Клієнт відвідує Клуб. Персонал Клубу має право вимагати від Клієнта пред'явити документ, що посвідчує його особу. У разі невідповідності даних особи, зазначених і документі, даним, зазначеним у Клубній картці, представник Клубу має право вилучити таку Клубну картку до з'ясування усіх обставин, про що складає відповідний акт у 2 (двох) примірниках за підписом особи, яка вилучила Клубну картку. 1 (один) з таких примірників надається особі, яка пред'явила невідповідну Клубну картку. Вилучена Клубна картка залишається в Клубі до з'ясування обставин, що призвели до її вилучення.

2.7. Перебуваючи на території Клубу, Клієнт повинен поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватись чистоти, правил гігієни, санітарії, пожежної безпеки та не створювати некомфортних умов для інших відвідувачів Клубу. Клієнт повинен залишати верхній одяг у гардеробі та перебувати в приміщеннях Клубу, окрім вхідної групи та рецепції, в змінному взутті або бахілах. Крім того, з метою забезпечення належного санітарного режиму, рівності та тактовності між Клієнтами Клієнту забороняється вживати принесені з собою їжу та напої ( у т.ч. воду) в приміщеннях Клубу.2.8. Окрім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством України, на території Клубу Клієнту категорично забороняється вчинення таких дій:

2.8.1. відео- та фотозйомка;

2.8.2. перебування з будь-якими видами зброї без дозволу адміністрації Клубу, носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї, а також проходження в приміщення Клубу і знаходження на тренувальних майданчиках з ручною поклажею закритого типу та великогабаритних розмірів. У разі унеможливлення використання (наприклад, власного обладунку габаритного розміру та ін.) на прохання представників охорони Клубу відвідувач повинен пред'явити таку поклажу для проведення поверхового огляду, з метою збільшення мір безпеки відвідувачів та співробітників Клубу;

2.8.3. вживання спиртних напоїв, крім тих, які були придбанні в приміщенні Клубу в спеціальних місцях, наркотичних засобів та/або їх аналогів, а також паління;

2.8.4. проносити в комерційних цілях в приміщення Клубу свої напої (у т.ч. воду) та спортивне харчування (у т.ч. коктейлі), а також виготовлення, вживання та пригощання інших відвідувачів Клубу власним спортивним харчуванням (у т.ч. коктейлями) на території Клубу;

2.8.5. несанкціоноване розповсюдження та купівля-продаж спиртних напоїв, наркотичних засобів та/або їх аналогів, будь-яких медикаментів та/або спортивного харчування, та/або біодобавок;

2.8.6. проносити на територію Клубу будь-яких тварин;

2.8.7. перебування Клієнта та/або осіб, за яких він відповідає, у місцях, відведених для персоналу, без запрошення та відома персоналу;

2.8.8. самостійно здійснювати та/або надавати іншим особам СПА- та інші косметичні процедури, до яких також відноситься: нанесення косметологічних засобів, використання ефірних масел, лікувальної грязі, будь-який масаж та інше;

2.8.9. проводити тренування інших відвідувачів Клубу;

2.8.10. вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;

2.8.11. непристойна поведінка та жести;

2.8.12. прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації;

2.8.13. грубе поводження по відношенню до персоналу та інших відвідувачів Клубу;

2.8.14. нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи;

2.8.15. використання гучномовних пристроїв, якщо це заважає будь-якій особі, яка перебуває на території Клубу.

2.9. У разі відсутності в Клубі послуг із забезпечення відвідувачів засобами особистої гігієни (мило, шампунь, гель та інше), Клієнту надається право приносити в Клуб та користуватись власними такими засобами.

2.10. Порядок проведення групових занять:

2.10.1. групові заняття проводяться виключно за розкладом;

2.10.2. запізнення на групове заняття не являється приводом для зміни розкладу чи формату заняття;

2.10.3. при запізнені на заняття більш, ніж на 3 (три) хвилини тренер має право не допустити на заняття дану особу;

2.10.4. тренер на власний розсуд, дбаючи виключно про життя та здоров'я Клієнта, може надати аргументовану відмову Клієнту у відвідуванні групових занять, в тому числі, але не виключно, у випадку, якщо відвідування групових занять може негативно вплинути на перебіг вагітності Клієнта;

2.10.5. забороняється використання мобільних телефонів під час групових занять;

2.10.6. розклад групових занять та їх кількість складається на період до 1 (одного) місяця та може змінюватись на розсуд Виконавця з врахуванням побажань відвідувачів;

2.10.7. адміністрація Клубу має право вносити зміни в розклад групових занять, в тому числі, але не виключно, змінювати час та кількість занять, а також замінювати Інструктора, котрий проводить групові заняття згідно з розкладом;

2.10.8. після завершення заняття відвідувачі Клубу повинні зібрати використовуване ними знаряддя та скласти в відведене для цього місце;

2.10.9. відвідувачі Клубу несуть матеріальну відповідальність за втрату або пошкодження майна Клубу;

2.10.10. Клуб (адміністрація Клубу) не несуть відповідальність у випадку нанесення шкоди здоров'ю відвідувача Клубу внаслідок порушення ним правил поведінки в Клубі.

2.11. Порядок проведення персональних тренувань з Інструктором:

2.11.1. відвідувачам Клубу пропонуються персональні тренування за додаткову плату, встановлену згідно з Прейскурантом. Для їх отримання Клієнту необхідно узгодити графік занять з Інструктором, сплатити вартість таких тренувань, та оформити таку послугу на центральній рецепції Клубу. Підтвердженням оформлення такої послуги є наявність у Клієнта підтверджуючого документа про оплату;

2.11.2. відвідувачі мають право скасувати чи перенести персональне тренування, додаткову послугу не пізніше, ніж за 3 (три) години до їх початку. У випадку несвоєчасного повідомлення про перенесення чи відміну тренування, додаткової послуги, грошова сума за персональне тренування, додаткову послугу не повертається, а тренування, додаткова послуга будуть вважатися такими, що були здійсненими та виконаними у повному обсязі;

2.11.3. скасування персонального тренування, додаткової послуги (масажу, банної процедури) після початку заняття можливе лише у випадку погіршення самопочуття відвідувача протягом 10 (десяти) хвилин після початку тренування, додаткової послуги (масажу, банної процедури). У цьому випадку персональне тренування, додаткова послуга (масаж, банна процедура) зберігається для відвідувача. У випадку відміни персонального тренування, додаткової послуги (масажу, банної процедури) з іншої причини чи за спливом 10 (десяти) хвилин після початку тренування, додаткової послуги, дані послуги вважатимуться здійсненими у повному обсязі.

2.12. При необхідності, виключно з метою покращення комфорту відвідувачів Клубу, допускається введення нових пунктів до Правил, а також зміни вже існуючих, у тому числі, розкладу групових занять.

2.13. Після закінчення занять Клієнт зобов'язаний звільнити шафку у роздягальні.

2.14. Ані Виконавець, ані Партнери Клубу не несуть відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду речі Клієнта чи осіб, за яких він відповідає. З питань збереження особистих речей слід звертатися до персоналу Клубу.

2.15. Розклад роботи барів та окремих зон у Клубі може бути змінений Виконавцем або Партнером Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації в Клубі або будь-яким іншим шляхом.

 1. Правила поведінки Клієнта на тренувальних територіях
3.1. Вхід на територію для тренувань можливий лише в закритому спортивному змінному одязі та взутті. Під час тренувань верхня частина тіла має бути закрита елементом одягу.

3.2. Користування мобільними телефонами та засобами парфумерії з різкими та/або стійкими запахами на тренувальних територіях заборонені.

3.3. Після тренування Клієнт зобов'язаний прибрати штанги, гантелі та інше незакріплене обладнання та спорядження, які він використовував у процесі отримання Послуг.

3.4. При виборі занять з аеробіки Клієнт повинен керуватись рівнем власної підготовки. Необхідні пояснення можна отримати у персоналу конкретного Клубу.

3.5. У разі запізнення Клієнта на групове заняття більш, ніж на 3 (трьох) хвилин, тренер має право не допустити Клієнта до занять.

3.6. Цими Правилами Виконавець попереджує, а Клієнт усвідомлює та погоджується з тим, що тренувальні зали для групових занять мають певну допустиму кількість місць, перевищення якої призводить до створення незручностей для відвідувачів під час проведення занять у групових залах та, як наслідок, неповноцінного надання відвідувачам таких видів Послуг. Оскільки будь-яке перевищення допустимої кількості відвідувачів на групових заняттях може спричинити встановлення обмеження для відвідувачів Клубу щодо їх участі у таких групових заняттях, то таке обмеження не може бути розцінене як власна ініціатива Виконавця, за яку Виконавець повинен нести відповідальність, а лише вказує на підвищену популярність такого виду групових занять.

3.8. Розклад групових програм може змінюватись, про що відвідувачі повідомляються шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу (www.hardio.me) або будь-яким іншим шляхом.

3.9. Скасування або перенесення зарезервованої Послуги здійснюється заздалегідь: групове заняття – не пізніше, ніж за 12 (дванадцять) годин до його початку, персональне тренування – не пізніше, ніж за 3 (три) години до його початку, оренда залів для ігрових видів спорту – не пізніше, ніж за 1 (одну) добу (24 (двадцять чотири) години) до початку оренди, косметологічні і СПА-послуги – не пізніше, ніж за 3 (три) години до їх початку. У разі скасування та/або перенесення таких Послуг при умові порушення Клієнтом строків, встановлених цим пунктом, такі Послуги вважаються наданими у повному обсязі та вартість таких Послуг підлягає обов'язковій оплаті за рахунок коштів Клієнта.

 1. Активація та призупинення Клубної картки
4.1. Строк фактичного призупинення Клубної картки встановлений в п. 1.3 ст. 1 цих Правил та залежить від категорії та типу Клубної картки. Максимальний строк призупинення дії Клубних карток – 60 (шістдесят) календарних днів. Про своє бажання призупинити дію Клубної картки необхідно повідомляти заздалегідь виключно в письмовій формі шляхом надання Виконавцеві відповідної заяви. Обчислення строку призупинення Клубної картки Клієнта розпочинається тільки з фактичної дати подання Клієнтом заяви або з дати, вказаної в такій заяві, яка жодним чином не може бути подана минулою датою. Максимальна кількість заяв щодо призупинення дії Клубної картки, які можуть бути подані Клієнтом, не повинна перевищувати 6 (шести) заяв для Клубних карток категорії «Hardio Unlim 12», не більше 3 (трьох) заяв для Клубних карток категорії «Hardio Unlim 6», та не більше 1 (однієї) заяви для усіх інших категорій Клубних карток. У випадку призупинення дії Клубної картки за наявності у Клієнта діючого Кліпу, дія такого Кліпу призупиняється на строк, рівний строку призупинення дії Клубної картки.

4.2. За умови сплати Клієнтом завдатку у розмірі не менш, ніж 50 % (п'ятдесят відсотків) від вартості Послуг за Договором, Клієнту надається право повноцінного відвідування Клубу з метою отримання Послуг у обсязі, передбаченому категорією та типом його Клубної картки. Якщо сума завдатку становить менш, ніж 50 % (п'ятдесят відсотків) від вартості Послуг за Договором, Клієнт має право тільки на 1 (одне) відвідування Клубу до моменту сплати не менш, ніж 50 % (п'ятдесяти відсотків) від вартості Послуг за Договором. У будь-якому разі несплачений залишок від суми вартості Послуг повинен бути сплачений у відповідності до умов Договору.

4.3. Клубна картка, обрана Клієнтом для відвідування Клубу, може бути активована в будь-який день, але не пізніше, ніж на 60 (шістдесятий) календарний день з дати підписання цього Договору. У випадку, якщо Клубна картка не буде активована Клієнтом у зазначений строк, вона автоматично активується Виконавцем на 61 (шістдесят перший) календарний день з дати підписання цього Договору.

 1. Інші умови
5.1. Під час укладання Договору та підписання додатків до нього, Клієнт зобов'язаний пред'явити Виконавцю оригінал паспорту. У випадку укладання Договору на користь дитини, Клієнт зобов'язаний пред'явити Виконавцю оригінал свідоцтва про народження дитини, а також оригінал паспорту одного з батьків дитини, від імені якого укладається Договір на користь дитини.

5.2. Обов'язковою умовою для відвідування Клубу є наявність особистої фотографії Клієнта, яка надається Клієнтом або може бути зроблена співробітниками Виконавця на момент укладання Договору. Відсутність особистої фотографії Клієнта перешкоджає проведенню його ідентифікації і, як наслідок, позбавляє можливості Клієнта відвідувати Клуб.

5.3. Клієнт погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються в реквізитах Договору, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання в рамках чинного законодавства України.

5.4. Клієнт усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, в тому числі, але не виключно, державних органів та осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків, в тому числі відсутності гарячого водопостачання в Клубі.

5.5. Клієнт проінформований, усвідомлює та погоджується, що Клуби розміщуються в будівлях, які не є власністю Виконавця, внаслідок чого, можлива бездіяльність та/або непередбачувані дії власників будівель або дії (бездіяльність) третіх осіб, подолання наслідків яких знаходяться поза контролем та волею Виконавця. Такі дії можуть впливати на діяльність Клубу, у тому числі можуть призвести до закриття Клубу або до тимчасового припинення можливості Виконавця надавати Послуги.

5.6. Укладаючи Договір, Клієнт усвідомлює, що жодна з причин, пов'язаних з його особистим життям, зокрема, але не виключно, вагітність, не є підставою для зміни строку дії Клубної картки, її дострокового припинення або перенесення дати закінчення її строку, у тому числі не є підставою для повернення грошових коштів (повністю або частково), сплачених Клієнтом за Договором.

5.7. Клієнт заявляє, що: а) він свідомо погоджується на всі умови цього Договору та усіх Додатків до нього та зобов'язується їх виконувати; б) він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров'ю, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень); в) він не має медичних протипоказань для занять спортом (принаймні, на дату укладення Договору йому про це невідомо) та свідомо звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з Клієнтом на території Клубу; г) він не має жодних претензій до змісту цього Договору і умови Договору його повністю влаштовують та є справедливими по відношенню до обох Сторін; д) Клієнт свідомо погоджується з тим, що його участь у всіх тренуваннях, групових заняттях та інших заходах відбуватиметься на власний розсуд та ризик; е) Клієнт усвідомлює, що Виконавець не має обов'язку встановлювати кулери з водою; є) він підтверджує факт видачі йому Клубної картки.

5.8. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від «01» червня 2010 року.

5.9. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відео-зйомок, що не суперечать чинному законодавству України.

5.10. Укладаючи даний Договір, Клієнт дає свою згоду на періодичне отримання інформації, зокрема, але не виключно, щодо діяльності та акцій, які проводяться Виконавцем, шляхом отримання повідомлень засобами телефонного, факсимільного, електронного зв'язку або іншим чином, дозволеним або не забороненим чинним законодавством України.

5.11. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомочність даного додатку не потребує додаткового доказування в суді.Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Хардіо» КІДОНЬ ІЛЛЯ ВАЛЕРІЙОВИЧ